bg en
 
 
ПубликацииКак да изберем счетоводител?
 
Как да изберем счетоводител?

Финансовата криза провокира мениджърите на малкия и среден бизнес да анализират икономически показатели, които дотогава са смятали, че са приоритет само на големите компании. От решаващо значение в такъв момент е навременната и достоверна информация, която счетоводството може да предостави. За съжаление, не са редки случайте, когато се оказва, че отчетността във фирмата е със занижено качество и счетоводството не може да даде адекватна информация. Тогава мениджърите си задават въпроса: „Дали причината е само в немърливостта на конкретния счетоводител или в цялостната организация на процеса?”. В следващите няколко материала ще се опитам да дам основните насоки, които да ориентират предприемачите при избора на счетоводно обслужване и изграждането на работеща комуникация между Управителя и Счетоводителя. Едно от най-честите колебания е дали счетоводното обслужване на компанията да бъде поверено на Специализирано Счетоводно Предприятие (ССП) или да се наемеСчетоводител на Място (СМ)?

SWOT анализ за Счетоводител на Място:

          Силни страни

 1. Непосредствен контакт между счетоводителя и мениджъра, директна комуникация;
 2. Отразяване на стопанските операции в момента на възникването им, ежедневни отчети за приходите и разходите и паричния поток;
 3. Организиране на работното време и място, според нуждите на фирамата.

           Слаби Страни

 1. Отделяне на допълнителни ресурси за работно място, специализирани програмни продукти и обучения;
 2. Целодневна заетост, предполагаща по-висок разход за възнаграждение и социални осигуровки;
 3. Трудна заменяемост при отсъствия по болест или ползване на отпуск.

  Възможности
 1. Формиране на преки впечатления от стила на работа и поведение;
 2. Активно участие в социалния живот на компанията;
 3. Съвместяване на счетоводни и административни дейности;
 4. Подпомагане на работата на други отдели.
   
  Заплахи
 1. Личностни особености, които не се вписват в установената фирмена култура;
 2. Размиване на приоритетите и отговорностите;
 3. Установяване на нерегламентирани отношения (напр. счетоводител – М.О.Л. на склад).

SWOT анализ за Специализирано Счетоводно Предприятие:

           Силни Страни

 1. Спестяване на разходи за: социални осигуровки, оборудване на работно място, програмни продукти, обучения;
 2. При необходимост, повече от един специалист може да се ангажира в решаването на възникнал казус, данъчно-осигурителна проверка и т.н;
 3. Уговарянето на неустойки, при неспазване на сроковете, покриване на начислени глоби и лихви.

           Слаби Страни

 1. Подържане на дистанционен контакт, затруднения при организиране на документооборота между компанията и ССП;
 2. Изготвяне на отчети по предваритело договорен формат и периодичност (месечни, тримесечни и др.) и/или след предварителна заявка (3-5 раб. дни);
 3. Съобразяване с установения ред в СПП за комуникация с клиенти.

           Възможности

 1. Използването на целия фирмен опит, придобит от обслужването на клиенти в различни отрасли;
 2. Използването на натрупания опит в изграждането на ефективна, спестяваща време комуникация;
 3. Установени процедури за контролиране на качеството и процесите.

          Заплахи

 1. Дискутиране на „проблеми-казуси” - PostFactum (т.е. в момент, в който е късно за предприемането на мерки);
 2. Загуба на личен контакт, създаващо усещане за незаинтересовоност към проблемите на клиента;
 3. Невъзможност/некомпетентност на лицата, определени от клиента за контакт със СПП да спазват определените процедури за работа.

От напрaвения в SWOT анализа паралел между ССП и СМ е видно, че изборът на счетоводно обслужване е строго индивидуален процес, който изисква внимателен анализ и следва да бъде съобразен с особеностите на конкретната компания. Моят съвет е преди да си отговорите на въпроса „Как да изберем счетоводител?”, да се обърнете към Бизнес консултант, който да разгледа в дълбочина организацията на Вашия бизнес и да ви помогне да направите УСПЕШЕН ИЗБОР.

Карина Симова, мениджър на счетоводна и консултантска къща „Бизнес лоджик” ООД

Следва продължение ...

 

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

Интервюто публикувано в сайта на Софийска Търговско-Промишлена Камара

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.