bg en
 
 
Счетоводни услугиФинансово счетоводствоГодишно счетоводно приключване
 
Годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е сложен процес, изискващ детайлен анализ на всички стопански операции през изтеклата година. За да гарантираме високото качество, пълнотата и достоверността на финансовите отчети, ние минаваме през множество контролни етапи:

 • Уточняваме дали има промени в правната форма на компанията, в ръководния персонал, в размера на капитала и в основната дейност
 • Анализираме промените в икономическата среда, с цел актуализиране на счетоводната политика за следващия отчетен период
 • Проверяваме условията за задължителен одит
 • Проверяваме давностни срокове за погасяване на задължения и за отписване на вземания
 • Инвентаризираме вземанията и задълженията и при необходимост изискваме потвърждения за крайните салда от контрагенти
 • Организираме процеса на инвентаризация на материалните запаси, складовите и касови наличности и др. 
 • Проверяваме необходимостта от преоценка и/или обезценка на активите и пасивите
 • Проверяваме има ли основание за ползване на данъчни облекчения
 • Определяме финансовия резултат и размера на дължимия данък печалба
 • Изготвяме:
  o отчет за приходите и разходите
  o баланс
  o отчет за паричния поток
  o отчет за собствения капитал
  o приложения към годишния отчет
 • Представяме годишния финансов отчет пред ръководството на компанията
 • Съдействаме при изчисляването размера на дивидентите
 • Попълваме годишната данъчна декларация и я подавеме по електронен път
 • Публикуваме годишния финансов отчет

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.