bg en
 
 
Счетоводни услугиУправленско счетоводствоФинансов и икономически анализ
 
Финансов и икономически анализ

Анализ на чувствителността
Сравнителна характеристика между различни пазарни и производствени планове.

SWOT анализ
Включва анализ на силни и слаби страни, както и възможности и опасности.

BEP анализ
Използване на зависимостта „Разходи - Обем - Печалба“ за определяне на критични минимални нива на приходи от продажби и интерпретиране на получените резултати.

Оптимизиране на приходите и печалбата
Симплекс метод за максимизиране на печалбата и др.

Анализ на разходите
Сравняване на планова и фактическа себестойност. Анализ на отклоненията по метода на верижното заместване и др. Откриване на разходни „дупки“. Анализ на постоянните разходи.

Анализ на приходите
Отчитане влиянието на инфлацията и валутните курсове. Хеджиране на валутни и ценови рискове. Ритмичност и сезонност на приходите. Откриване на скрити резерви.

Анализ на печалбата
Показатели за рентабилност - ROI, EVA и др.

Анализ на дълготрайните активи
Анализ на натовареността им и планиране на оптимално количество дълготрайни активи в зависимост с производствената и маркетинговата стратегия на предприятието.

Анализ на материалните запаси
План за обезпеченост на производството. Контроли за минимални складови количества. Планиране на доставки. Хеджиране на ценови и валутни рискове.

Анализ на капитала на предприятието
Собствен и привлечен. Възвръщаемост на собствения капитал. Цена на собствения и привлечен капитал. Финансов ливъридж. Създаване на оптимална капиталова структура между собствен и привлечен капитал с цел минимална среднопретеглена цена на капитала. Обращаемост на оборотния капитал - брой цикли.

Анализ на ликвидността
Матуритетни таблици и планиране на свободните средства.

* Искате да знаете как да намалите постоянните си разходи?
* Как да увеличите приходите си?
* Струва ли си да въведете продажби на разсрочено плащане и има ли начин да намалите кредитния риск?
* Какви други рискове има за вашето развитие?
* Би ли се изплатила инвестицията в оборудване за 3 години?
* Започвате сега и искате съвети от екип с опит как да развивате бизнеса си?

В интервю за BTV, г-н Цветелин Симов, представител на Софийска Търговско-Промишлена Камара и Управляващ собственик на „Бизнес Лоджик” ООД – счетоводна и консултантска компания, направи кратък анализ и коментар относно забавата при първоначална регистрация на фирми в Търговския регистър.

 

ул. "Пирински проход" № 61А, вх. А,
ет. 2, офис 5
София 1680, България

тел.: + 359 2 495 04 85
office@business-logic.biz

Работно време: Понеделник до Петък (без официалните празници)
от 9:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.